Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi kitüntetések és címek adományozásának rendjéről szóló 7/1992./III. 26.) önkormányzati rendelete alapján 2013 évben Jászárokszállás Díszpolgára kitüntetésben részesítette Leszek Walczykot és Győző Gyulát. Jászárokszállás Városért elnevezésű kitüntetésben Dr. Váradi István, Legény Béláné és Tősér János részesült.

LESZEKWALCZYK, Tarlów város polgármestereként több választási ciklusban is irányította a települést. Jelenleg is Tarlów polgármestere, 2005.április 19-én testvérvárosi
kapcsolat létesítésével kereste fel városunk polgármesterét és egy előzetes megállapodás megkötésére került sor. A lengyel-magyar baráti kapcsolat elmélyítésében kiemelkedő munkát végzett és végez ma is. A gyermekek csereüdültetése a két település fiataljainak nagy lehetőséget adott, hogy megismerhessék egymás kultúráját és szokásait. Tervei közt szerepel, hogy a két település kulturális, oktatási, turisztikai és a sport kapcsolatokban is fejlődjenek. Minden odalátogatásunk alkalmával
nagy figyelmet szentelt a programok szervezésére és napi rendszerességgel meglátogatta a magyar csoportot. A lengyelországi Visztula mentén a második világháborúban
elesett magyar hősökre emlékezve egy hősi emlékművet állíttatott és az nagy gondossággal ápolja jelenleg is.

GYŐZŐ GYULA, a fennállása 50. évfordulóját ünneplő jászárokszállási középiskola első igazgatója. 1956-ban a Deák Ferenc Állami Általános Iskola tanáraként  jászárokszálláson kezdte el pedagógusi munkáját. 1963-ban igazgatóként meghatározó feladatot vállalt a 2013-ban fennállásának 50. évfordulóját ünneplő helyi gimnázium elindításában. (Megemlítendő, hogy akkor – a Ratkó Anna féle demográfiai hullámhegy idején – Jászalsószentgyörgyön, Jászjákóhalmán és Jászladányban is alakultak
gimnáziumok, amelyek egy-két esztendő múlva bezártak.) Néhány évig, a megerősödéséig ő volt a gimnázium igazgatója.
Középiskolás korától kezdve majd másfél évtizeden keresztül ő volt a jászárokszállási labdarúgó csapat egyik erőssége,majd edzőként vett részt a helyi labdarúgó sport színvonalának emelésében. Több mint negyed évszázada ő volt az Árokszállásiak Baráti Körének egyik alapító tagja, majd a budapesti csoport vezetője.
A Jászok Egyesületének egyik ügyvivőjeként a kezdetektől részt vesz a civil szervezet munkájában. Több évtizeden keresztül volt budapesti szakközépiskolák szakmailag
is közismert igazgatója.Ilyen minőségében rendszeresen publikált a különböző szakmai folyóiratokban. Kormánykitüntetéssel vonult nyugdíjba. Budapesti lakosként sem szűnt meg a kapcsolata Jászárokszállással.

DR. VÁRADI ISTVÁN, iskoláit Mezőpeterden, majd Jászberényben végezte. 1962-ben érettségizett a Lehel Vezér Gimnáziumban. Jelentkezetta Debreceni Orvostudományi
Egyetemre, de osztályidegen származása miatt nem vették fel. Az Országos Mentőszolgálatnál helyezkedett el mentőápolóként, majd újra felvételizett az egyetemre. 1970-ben végzett a DOTE Általános Orvosi Karán. A Jászberényi Kórház Gyermekosztályán kezdett dolgozni. 1975-ben gyermekgyógyász szakvizsgát tett. 1977. április 1. óta dolgozik Jászárokszálláson és 1992-ig a Jászberényi Kórház állományában, mint kihelyezett gyermekgyógyászati szakrendelés orvosa. 1980-tól 1990-ig másodállásban
a Hűtőgépgyár Hűtő és Klímatechnikai Gyáregységének üzemorvosa. Itt a dolgozók időszakos szűrővizsgálatát, egészségügyi ellátását és véradások szervezését végezte. 1998-ban iskolaorvosi szakvizsgát szerzett. A felnőtt hétvégi ügyeletben a mai napig részt vesz. Az indulástól kezdve a kötelező betegellátáson túllépve végezte a gyermekkorú lakosság szűrővizsgálatát, védőoltásait, ideértve az óvodák és iskolák ellátását is. Részt vesz az egészségnevelésben. Eleget tesz iskolai felkéréseknek, patika napi meghívásnak. Munkáját mindig lelkiismeretesen, orvosi hivatásához méltóan végezte. A beteg gyermek előtt ajtaja éjjel-nappal nyitva állt.

LEGÉNYBÉLÁNÉ, 2012-ben vette át aranydiplomáját 50 év tanítói munkája után. 30 évig nevelte, tanította településünk gyermekeit, sok jó képességű gyermeket indított el pályáján. Sok éves munkája elismeréseként 1990-ben a Művelődési Minisztérium miniszteri kitüntetését vehette át. Nyugdíjba vonulása alkalmából 1995-ben szakmai munkája elismeréseként „Jászárokszállás tanulóifjúságáért” díjjal ismerte el városunk Önkormányzata. Oktató-nevelő munkája befejezés után tagja lett a Nyugdíjasok Egyesületének, amely civil szervezetnek 1998 óta elnöke. A szervezet a városban működőegyesületek közül az egyik legmagasabb taglétszámmal rendelkezik.
Legény Béláné jó szervezőkészsége, emberbaráti magatartása,a nyugdíjasokkal való törődés, az összefogás erősítése biztosíték arra, hogy tevőlegesen is részt vegyenek a
város életében. A szervezettel a városi rendezvényeken részt vállalnak, sok programot szerveznek: színházlátogatás, gyógyfürdőzés, kirándulás stb. Tagja városunk Önkormányzata Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottságának. Aktívan részt vesz a Bizottság munkájában, véleményével,javaslataival segíti működését. Jelentős közéleti tevékenysége, hogy 2006 decemberétől a Jászárokszállás Városért Alapítvány közhasznú szervezet kuratóriumának elnöke.

TŐSÉR JÁNOS, az általános iskolai tanulmányai befejezésétkövetően közép- és felső szintű iskoláit a budapesti Lónyai utcai Mintarajz Szakiskolában, az Iparművészeti Főiskolán és a Képzőművészeti Akadémián végezte. Az akadémia kertjében kőfaragók is dolgoztak, s így tőlük tanulta meg a kőfaragás fogásait. A Művészképző után szabadpályán dolgozott, felkérések és pályázatok útján mutatta meg művészi tehetségét. Később a szegedi tanárképző főiskola rajz szakán diplomáztt, így vált tanárrá. Munkáit, műveit a mai napig is csodálhatjuk. Pályája kezdetén épületdíszek elkészítésével foglalkozott.
Az ő munkái a művelődési ház ornamentális díszei,valamint szemben a nagyfogadó díszei, az Árokszállási Szabad Jászok címere a Városháza homlokzatán.
A környék településein megtekinthetők életnagyságú márványba és bronzba öntött szobrai. Így például a farkasmályi borpincék előtt lévő tábori oltáron márványba faragott Magyarország Nagyaszszonya.
Nagyfügeden a templom előtt a Szent János szobor, Tarnazsadányban az I. világháborús emlékmű, Jászapátiban a templom két tornya között Gabriel arkangyal szobra
és a templom előtti Mária megkoronázása szobor, valamint az általános iskolában a Petőfi mellszobor is. Elkészítette Jászdózsa címerét, valamint Jászdózsa II. világháborús emlékművét is, ami a templom előtt áll. Szolnokon a Vásárhelyi Pál, a Damjanich szobor is az ő munkáját dicséri és városunkban a tűzoltó szertár fölötti Szent FLórián szobor, amely 1937 óta áll ott. A Tanár Úr nevéhez fűződik az országzászló tartó elkészítése (1935), mely 1945-ig állt a művelődési ház előtt.
Meg kell említeni középiskolánk, a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola falán elhelyezett Deák Ferenc márványba faragott domborművét.
Tanár Úr aktivitását jellemzi, hogy az elmúlt évben általános iskolánk névadójának, gróf Széchenyi István születésének ünnepnapján, szeptember 21-én az általa elkészített Széchenyi új relief-domborművénél tartottuk megemlékezésünket, koszorúzási ünnepségünket. Gazdag művészélete mellett elismert tanár. A tanulóifjúságot
az ipari iskolában szakrajzra; a polgári fiú iskolában rajzra és mértanra, ábrázoló geometriára; az általános iskolában – nyugdíjba vonulásáig – rajz-gyakorlati-politechnika tantárgyakra oktatta. Megszervezte a kerámia szakkört, amit a tanulók igen kedveltek és többen emlegetik a mai napig is. A kerámia szakkör országos hírű
lett, többször kapott meghívást folklór fesztiválokra, a szakköri tagok díjakat is nyertek. Az Oktatásügyi Minisztérium is elismerte pedagógusi tevékenységét, 1964-ben z Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta. Műveivel maradandót alkotott mind városunkban, mind szűkebb környezetünkben.
Tanár Úr nemzedékeket tanított városunkban. Pedagógus egyénisége a tanítványok és a szülők köréből egyaránt szeretetet és tiszteletet váltott ki. Hivatástudatáért, tudásáért, pedagógus társai tisztelik.
Forrás: Jászvidék