A jászalsószentgyörgyi könyv­tár előtt hosszú ideig állt egy szo­bor, amit még — az azóta már meg­szűnt — Szent­györgy Ala­pít­vány állí­tott. A szo­bor Kenyér­tartó nő elne­ve­zést kapta.

Saj­nos az elmúlt évek­ben nagyon sokat rom­lott az álla­pota, anyaga elkor­hadt és insta­billá vált, mely­nek követ­kez­té­ben a lakos­ság köréből töb­ben jelez­ték, hogy meg kel­lene vizs­gálni annak eltá­vo­lí­tá­sát, mert ha vala­kire rádől, az komoly prob­lé­mát okoz­hat – olvashatjuk Jászalsószentgyörgy weboldalán.

A vizs­gá­lat után meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a szo­bor ment­he­tet­le­nül az enyé­szetté vált, ezért az Önkor­mány­zat eltá­vo­lí­totta a helyéről, majd meg­vizs­gál­tatta, hogy lehet-e még res­ta­u­rálni. Saj­nos ez már nem lehet­sé­ges, mivel a szo­bor ere­deti anyaga egy viszony­lag rövid élet­tar­tamú fából készült. Az Önkor­mány­zat a szo­bor pót­lá­sát ter­vezi Szent Ist­ván szo­bor állí­tá­sá­val a követ­kező években.

Köszön­ik az állí­tók­nak (ala­pít­vá­nyi tagok­nak) egy­kori lel­kes és önzet­len munkáját.