2013. január elsején lépett hatályba az új önkormányzati törvény azon szakasza, melynek értelmében a 2000 fő lakosságszám alatti települések önkormányzatai önálló polgármesteri hivatalt nem tarthatnak fenn, tehát más önkormányzattal közös önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk a hatályba lépést követő 60 napon belül. Ahhoz, hogy az önkormányzati szférában ellátott közigazgatási szolgáltatásokat is szakszerűen, gyorsan, takarékosan és megfelelő minőségben lehessen biztosítani az ügyfelek számára, az önkormányzati rendszeren belül is változtattak a szabályozási és intézményi környezeten.

Közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltétele, hogy az érintett települések önkormányzatai azonos járáson belüliek legyenek, valamint közigazgatási területüket legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól.
A város, illetve a kétezer fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt vele határos település kezdeményezi.

A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve, a hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselő-testületek határozzák meg a hivatal megalakításáról szóló megállapodásban. A közös hivatal megalakításának további feltételei valamennyi, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie, illetve a közös hivatalt alkotó települések közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választhatja el egymástól. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a székhely település.

Az új önkormányzati törvény életbe lépésével a települések önkormányzatainak, azaz a lakosság által választott képviselő-testületeknek az önállósága továbbra is megmarad, mindössze az őket kiszolgáló hivatalok működésében történik változás.
Sokakban az önkormányzat és a hivatal egyazon jelentéssel bír, ezért nem árt tisztában lenni ezen fogalmak jelentésével. Az önkormányzás nem más, mint a helyi hatalomgyakorlás egyik eszköze, amelyet a település választópolgárai választott képviselő-testület útján gyakorolnak. Az önkormányzat, azaz a polgármester és a képviselő-testület dönt a helyi ügyekben, biztosítja a kötelező feladatok ellátását.
A képviselő-testület szerteágazó feladatainak ellátásában segít a polgármesteri hivatal, mint a testület döntés előkészítő és végrehajtó adminisztratív szerve. A polgármesteri hivatalok ügyintézői az önkormányzati és államigazgatási feladatokat is ellátnak. Január 1-től az államigazgatási feladatok egy részét átvette a járási hivatal.

Az új önkormányzati törvény tehát a polgármesteri hivatalok szervezetére vonatkozik, így a hivatali szerkezetet ennek megfelelően kell átalakítani. A közös önkormányzati hivatalokat a törvény hatálybelépését követő 60 napon belül kell létrehozni. Ez az un. önkéntes időszak, amikor az önkormányzatok saját maguk dönthetik el, melyik település önkormányzatával kívánnak közös önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni.
Közös hivatalt hozhat létre több kis önkormányzat, illetve a kis önkormányzat csatlakozhat nagyobb (2000 főt meghaladó) községi önkormányzathoz, illetve városhoz.
Amennyiben 60 napon belül- önkéntes időszak – nem sikerül megállapodást kötni, az esetben a Kormányhivatal vezetője dönt a feladatok ellátásának módjáról, valamint a megállapodás pótlásáról, azaz meghatározza, mely másik önkormányzathoz kell csatlakoznia a 2000 fő alatti településnek.

Pusztamonostor kétezer fő alatti település, így a települést is kötelezi a jogszabályi előírás. Pusztamonostor Képviselő-testülete az önkéntes időszak lehetőségét szem előtt tartva minden alternatívát megvizsgált, tárgyalásokat folytatott több hasonló helyzetben lévő önkormányzat polgármesterével, s végül december 17.-i soron kívüli ülésén szándékát fejezte ki amellett, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzatával kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni és fenntartani.
A testület a döntésnél figyelembe vette a város közelségét, a jó tömegközlekedést, az eddig és ezen túl is ott intézhető ügyeket (okmányiroda, építésügy, gyámügy), a gyermekorvosi, illetve fogorvosi ellátást, a két település lakói közötti kapcsolatokat, a munkalehetőségeket.

A január elsején életbe lépett önkormányzati törvény értelmében a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás az önkormányzati választásokat követően megszüntethető, módosítható. Tehát az újonnan megválasztott képviselő-testületnek jogában áll majd a mostani döntést módosítani.

Tekintettel arra, hogy Jászfényszaru város Önkormányzata számára a hatályos jogszabály nem teszi lehetővé a csatlakozási szándék elutasítását, a Pusztamonostor Önkormányzata  kezdeményezését tudomásul véve, elrendelte a közös hivatal létrehozására szükséges intézkedések megtételét.

A pusztamonostori polgármesteri hivatal 5 munkatársat foglalkoztatott, közülük egy köztisztviselő került át a most megalakult járáshoz, a többi alkalmazott a közös hivatalhoz tartozik majd.

A közös hivatal létrehozásához szükséges előkészületek, tárgyalások megkezdődtek, és jelenleg folyik a hivatal feladataira, szervezetére, létszámára, költségvetésére, vagyonára, egyéb feltételeire vonatkozó javaslat, illetve ennek jogi kifejezési eszközeként a megállapodás tervezetének kidolgozása.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásában együttműködő önkormányzatok a hivatalra vonatkozó javaslatot és megállapodás tervezetet jóváhagyás végett az önkormányzataik képviselő-testületei elé kell terjesszék, melyet  a testületek fogadják el.

Ezt követően kell majd kidolgozni a közös hivatal működésének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (SZMSZ módosítás, alapító okirat, ügyrend, munkaköri leírások, stb.).
A közös hivatal finanszírozásának biztosítása érdekében a következő évi költségvetési tervező munka során figyelembe kell venni a hivatal közös fenntartásából egyes önkormányzatokra háruló anyagi terheket. Meg kell kezdeni a hivatal költségvetésének közös tervezését, majd a központi költségvetés előkészítésére és elfogadására figyelemmel annak véglegesítését.

A képviselő-testületeket az üléseikhez igazodóan, de azon túl is rendszeresen informálni kell majd a közös hivatal létrehozásának helyzetéről. Szükség esetén kezdeményezni kell a hatáskörükbe tartozó további döntések meghozatalát.
A hivatal alapító okiratának elfogadását követően haladéktalanul rendelkezni kell a közös önkormányzati hivatal nyilvántartásba vételéről.
Meg kell kezdeni a települések hatályos rendeletei felülvizsgálatát, és az új hivatal létrehozására tekintettel azok szükségszerű módosítását.

A Közös Hivatallal kapcsolatosan természetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot a döntésekről.

Dr. Voller Erika
jegyző
Forrás: jaszfenyszaru.hu