Jászalsószentgyörgyön és a tér­ség­ben az utóbbi hóna­pok­ban ismét jelentő­sen növe­ke­dett a bűn­cse­lek­mé­nyek száma, köszön­hetően első­sor­ban annak, hogy a Bel­ügy­mi­nisz­té­rium Készen­léti Egy­sége már alig járő­rö­zött az utóbbi időben.Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter — mint ahogy jó egy évvel ezelőtt is a kiala­kult hely­zetre tekin­tet­tel segít­sé­get kért, mely­nek tavaszra jóté­kony hatása meg­mu­tat­ko­zott a bűne­se­tek jelentős csök­ke­né­sé­vel– Jász­la­dány pol­gár­mes­te­ré­vel közö­sen az utóbbi napok­ban Pócs János országgyű­lési kép­vi­selő­nek cím­zett levél­ben ismét kérte a rendőri erők jelen­lé­té­nek hala­dék­ta­lan növe­lé­sét, a bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­tési téte­le­i­nek további szigorítását.

Pol­gár­mes­ter úr egyéb­ként már nyár ele­jén fel­hívta arra a figyel­met, hogy a javuló álla­pot csak akkor tart­ható fenn, ha a Készen­léti Egy­ség járő­rei ha rit­káb­ban is, de rend­sze­re­sen járő­röz­nek a tele­pü­lé­sen. A mos­tani levél egyéb­ként tar­tal­mazza azt a kérést is, hogy vég­le­ges meg­ol­dás a Jász­la­dá­nyi Rendőrőrs lét­szá­má­nak jelentős növe­lése lehet.

A mel­lé­kelt levél, vala­mint az arra kapott válasz itt olvas­ható: Köz­biz­ton­ság

Forrás: jaszalsoszentgyorgy.hu